Kiedy grozi Ci wykreślenie z rejestru

W czasach, gdy organizatorzy turystyki są na cenzurowanym, warto pamiętać, że przepisy za pewne rodzaje uchybień przewidują sankcje w postaci wykreślenia z rejestru, a czasem nawet zakazu prowadzenia działalności.

Najczęściej decyzje o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych lub o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem wydawane są po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego. Warto pamiętać, że nie zawsze wykreślenie z rejestru wiąże się z zakazem prowadzenia działalności. Za co i kiedy branżowi przedsiębiorcy mogą spotkać się z takimi sankcjami?

Wykreślenie i zakaz – łącznie? Z sytuacją, gdy wykreślenie z rejestru wiąże się zakazem prowadzenia działalności, możemy spotkać się wtedy, gdy przedsiębiorca naruszy obowiązki wymienione w ustawie o działalności gospodarczej (art. 9 ust. 3 pkt 1 u.u.t. w zw. z art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Przepisy przewidują kilka przypadków, w których takie wykreślenie jest obligatoryjne.

Stanie się tak wtedy, gdy złożymy oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności (turystycznej) niezgodne ze stanem faktycznym (art. 71 ust. 1 pkt 1 u.s.d.g.). By wiedzieć, co ma się znaleźć w takim oświadczeniu, należy sięgnąć do przepisów u.u.t., które wprowadzają dokładną treść tego oświadczenia oraz określają dane które powinny się tam znaleźć. Może się zdarzyć, że pomimo niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia, działalność do rejestru zostanie wpisana. Jeśli jednak fakt ten wyjdzie na jaw, należy liczyć się z możliwością wykreślenia z rejestru.

Z wykreśleniem należy liczyć się wtedy, gdy przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie art. 71 ust. 1 pkt 2 u.s.d.g). Najczęściej będzie tu chodziło o przypadki pokontrolnych zaleceń.

Powodem wykreślenia z rejestru i zakazu działalności jest sytuacja, w której stwierdzone zostanie rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę (art. 71 ust. 1 pkt 3 u.s.d.g). Aby odpowiedzieć na pytanie, jakie naruszenie uważane jest za rażące, należy z kolei sięgnąć do u.u.t. Zgodnie z jej art. 10a rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności jest proponowanie klientowi zawarcia lub zawarcie z klientem umowy o imprezę turystyczną bez odpowiedniego zabezpieczenia, a w przypadku rachunku powierniczego bez złożenia marszałkowi oświadczenia o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy. Warto zauważyć, że przepis ten mówi o „proponowaniu” a nie zawieraniu umowy o imprezę turystyczną.

Ta sama sankcja przewidziana jest nie przedłożenie, mimo wezwania, marszałkowi województwa oryginału lub potwierdzonego przez podmioty, które go podpisały, odpisu aktualnego dokumentu, potwierdzającego posiadanie zabezpieczenia. Jeśli zatem organizator zostanie wezwany do przedstawienia tych dokumentów, np. w terminie 7 dni, to w zakreślonym terminie powinien wykazać, że znajduje się w posiadaniu tych dokumentów (przedstawić je).

Pozostałe dwa przypadki są rzadko spotykane. Chodzi o wykonywanie działalności poza zakresem terytorialnym określonym we wniosku oraz przyjmowanie od klientów wpłat z pominięciem rachunku powierniczego.

W przypadku opisanych naruszeń marszałek wydaje z urzędu decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat.

Zakaz wykonywania działalności otrzymają również organizatorzy turystyki lub pośrednicy turystyczni działający bez wymaganego wpisu do rejestru (z oczywistych powodów nie będzie tu decyzji o wykreśleniu z rejestru, a jedynie stwierdzenie wykonywania działalności bez wymaganego wpisu). Warto przy tym pamiętać, że brak wpisu może powodować dalsze konsekwencje (np. problemy z fiskusem). Sprawy, w których przedsiębiorca nie miał wpisu w rejestrze, są dość częste i zwykle sporne jest w nich to, czy dany podmiot rzeczywiście powinien posiadać wpis.

Po okresie zawieszenia konieczna jest informacja. Zdarzają się też sytuacje, gdy zostanie wydana decyzja tylko o wykreśleniu z rejestru. Można się z nią spotkać w przypadku okresowego zawieszenia wykonywania działalności. Przepisy przewidują, że o takim zawieszeniu, jego przedłużeniu lub wznowieniu wykonywania działalności przedsiębiorca musi zawiadomić pisemnie organ prowadzący rejestr w terminie 7 dni. W wypadku niepowiadomienia przez przedsiębiorcę o wznowieniu wykonywania działalności, po upływie okresu zawieszenia organ prowadzący rejestr z urzędu wykreśla, w drodze decyzji, przedsiębiorcę z rejestru (art. 7a u.u.t.).

Wykreślenie dla agenta. Warto też pamiętać o uregulowaniu dotyczącym działalności agentów. Art. 10b u.u.t. przewiduje dodatkowo trzy uchybienia w działalności, które powodują wykreślenie z rejestru. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy agent w umowach zawieranych z klientami nie wskazuje jednoznacznie właściwego organizatora turystyki, którego reprezentuje. Przepis ten należy interpretować w ten sposób, że chodzi nie tylko o sytuacje, gdy umowa milczy w tym zakresie, lecz także takie, gdy jej zapisy są nieprecyzyjne. W ostatnim przypadku może pojawić się problem w stwierdzeniu, na ile niejednoznaczne mają być zapisy umowy. Co do zasady należałoby, przyjąć że powinny być na tyle jasne, aby klient bez kłopotu mógł zidentyfikować i odnaleźć organizatora. Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy agent zawiera umowy o organizowanie imprez turystycznych na rzecz przedsiębiorcy, który nie uzyskał wpisu do rejestru. W tym wypadku nie powinny powstać istotne problemy interpretacyjne – zarówno organizator, jak i działający na jego rzecz agent poniosą konsekwencje braku wpisu. Natomiast bardzo istotny jest trzeci przypadek. Wykreślenie nastąpi wtedy, gdy agent działa bez ważnej umowy agencyjnej lub przekracza jej zakres.

Wykreślony z rejestru agent nie może ponownie być wpisany do rejestru przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru stała się ostateczna

Uwaga na przepisy szczególne. Dobrze jest pamiętać, że przypadki wykreślenia z rejestru czy zakazu prowadzenia działalności mogą też przewidywać przepisy szczególne normujące dany rodzaj działalności. Jako przykład posłużyć mogą przepisy prawa łowieckiego (art.22a). I tak przepisy tej ustawy zawierają normy skierowane do przedsiębiorców podejmujących i wykonujących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług turystycznych związanych z polowaniami. W przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wymaganych do prowadzenia takiej działalności, przedsiębiorca zostanie wezwany do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie. Brak takiego usunięcia skutkuje wydaniem decyzji o zakazie wykonywania działalności przez okres 3 lat.  JT


MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ. Od decyzji o wykreśleniu lub zakazie prowadzenia działalności można się odwołać. Skargę rozpoznaje Minister Sportu i Turystyki. Od jego decyzji mozna odwołać się do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


ZAKAZ Z DNIA NA DZIEŃ. Istotne jest to, że w przypadku naruszeń przepisów ustawy, decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Wpis w rejestrze wykreśla się z urzędu.

Źródło: Wiadomości Turystyczne, data dostępu 20.11.2012

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×