Konsekwencje prawne bezpodstawnego posługiwania się nazwą „hotel”

Część przedsiębiorców prowadzących działalność związaną ze świadczeniem usług hotelarskich nie zdaje sobie sprawy, że nazwa „hotel”, tak samo jak „motel”, „pensjonat” czy „kemping”, podlega ochronie prawnej i może być stosowana wyłącznie do obiektów spełniających określone prawem warunki.

Bezpodstawne posługiwanie się nazwą „hotel” może być niezwykle dotkliwe w skutkach, nie tylko ze względów wizerunkowych, ale przede wszystkim ze względu na znaczące sankcje finansowe.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami możliwość oznaczenia obiektu nazwą rodzajową „hotel” przysługuje przedsiębiorcy dopiero po uprzednim spełnieniu wymogów opisanych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

Warunki uprawniające do stosowania nazwy ,,hotel”

Oprócz konieczności zagwarantowania w obiekcie określonego standardu co do wyposażenia, wielkości obiektu oraz zakresu świadczonych usług, przedsiębiorca zobowiązany jest do uzyskania stosownej decyzji administracyjnej. W decyzji tej właściwy organ (marszałek województwa) wskazuje na tzw. zaszeregowanie obiektu, czyli określa, czy dany obiekt jest hotelem.

Ustawa o usługach turystycznych wskazuje na dodatkowe rodzaje zaszeregowania obiektów, do których należą: motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska oraz pola biwakowe. Ponadto w decyzji administracyjnej marszałek województwa wskazuje kategorię obiektu, czyli liczbę gwiazdek.

W zależności od standardu obiektu określonego w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tzw. rozporządzenie kategoryzacyjne), hotelowi jest nadawana kategoria w postaci liczby gwiazdek od jednej do pięciu.

Po zaszeregowaniu obiektu i nadaniu mu kategorii, dany obiekt wpisywany jest do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa. Przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć działalność związaną ze świadczeniem usług hotelarskich, może ubiegać się o wydanie promesy, czyli przyrzeczenia zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

Promesę wydaje w formie decyzji administracyjnej marszałek województwa na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata. Istotne, że w okresie ważności promesy przedsiębiorca nie może świadczyć usług hotelarskich w obiekcie. Jednakże może używać nazwy rodzajowej i oznaczenia kategorii do celów informacyjnych i promocyjnych obiektu. Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie zobowiązani są do poinformowania organu administracji o wszelkich okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego, a także o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich. Związane jest to z koniecznością wydania stosownej decyzji administracyjnej o każdorazowej zmianie zaszeregowania oraz kategorii hotelu lub decyzji w przedmiocie wykreślenia hotelu z ewidencji obiektów hotelowych.

Pomimo wskazanych powyżej uregulowań, przedsiębiorcy stosują w sposób powszechnie widoczny nazwę „hotel” do obiektów, które w rzeczywistości hotelami nie są. Niejednokrotnie nazwa „hotel”, a także oznaczenie kategorii uwidocznione są przy wejściu głównym do obiektu, na reklamach przy drogach dojazdowych, na stronach internetowych czy nawet na kartach menu. Najczęściej naruszenia sprowadzają się do używania nazwy „hotel” i oznaczeń kategorii właściwych dla hotelu, chociaż obiekt nie spełnia wymagań przewidzianych dla hotelu w myśl obowiązujących przepisów prawa.

W myśl art. 43 ustawy o usługach turystycznych nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu tej ustawy.

Przeczytaj cały artykuł

Źródło: e-hotelarz.pl, data dostępu: 13.06.2017

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×