Turystyka w gospodarce 2012-2016

Ocena efektów ekonomicznych turystyki wymaga wykorzystania różnorodnych źródeł informacji. Opisując wkład turystyki w gospodarkę narodową należy zwrócić uwagę na wiele czynników, takich jak: wielkość spożycia turystycznego, zatrudnienie i jego struktura w obszarze działalności turystycznej oraz inne stosowane przy opracowywaniu rachunku satelitarnego turystyki.

Kluczowym pojęciem stosowanym przy analizie rozwoju gospodarczego poszczególnych państw jest produkt krajowy brutto (PKB). Jest to jeden z podstawowych mierników efektów pracy społeczeństwa danego kraju. Za pomocą przyrostów i spadków PKB mierzona jest wielkość wzrostu gospodarczego danego kraju. Na wytwarzanie produktu krajowego brutto istotny wpływ ma turystyka. 2016 roku stanowiła ona 6% ogólnej wartości PKB. Wskaźnik ten z małymi spadkami w 2014 i 2015 r. (odpowiednio: 5,1% i 5,6%) od 2012 r. utrzymywał się na stałym poziomie. Wpływ turystyki na PKB jest efektem m.in. tworzenia różnorodnych miejsc pracy w szeroko pojętej branży turystycznej, a także podróży odbywanych zarówno przez Polaków na terenie kraju, jak i przybywających do Polski cudzoziemców. Podróże takie pociągają za sobą wydatki na różnego rodzaju dobra i usługi.

 

Łączna kwota poniesionych wydatków w gospodarce turystycznej (liczona w mld EUR) w latach 2012 – 2016 kształtowała się na zbliżonym poziomie; od 2015 r. wykazywała pewną niewielką tendencję zwyżkową. W podanym okresie łączna ich wartość kształtowała się na poziomie około 23 mld EUR. Pewnemu obniżeniu (do poziomu 20,9 mld EUR) uległa jedynie w 2014 r., za to w 2016 r. osiągnęła poziom ponad 25 mld EUR.

 

Istotnym elementem dochodów gospodarki turystycznej są wydatki dokonywane przez cudzoziemców odbywających podróże po Polsce. Począwszy od 2012 r. zauważalna jest tendencja zwyżkowa w kolejnych latach (od 8,5 mld EUR w 2012 r. do 13,2 mld EUR w 2016 r.). Tendencja ta jest dość stała – co roku wydatki ponoszone przez cudzoziemców rosną o około 1 mld EUR. Tylko pomiędzy rokiem 2015 a 2016 różnica ta wyniosła 0,3 mld EUR. 

O ile jednak wydatki ponoszone przez cudzoziemców stopniowo rosną, o tyle zmniejszają się wydatki Polaków ponoszone na podróże krajowe. W okresie od 2012 do 2016 r. najwyższe kwoty odnotowano w 2012 r. (7,9 mld EUR), w 2013 r. obniżyły się o 0,4 mld EUR. W kolejnych dwóch latach spadki te były coraz większe. W 2016 r. nieznacznie wzrosły do poziomu 5 mld EUR.

Rosnące wydatki cudzoziemców ponoszone w Polsce pociągają za sobą wzrost udziału  turystyki w eksporcie. Od 2012 r. (4,9%) do 2016 r. wzrósł on o 1,1 p.p.do poziomu 6%. Największą wartość odsetek osiągnął w 2015 r. kształtując się na poziomie 6,1%.

Na niskim poziomie kształtuje się udział turystyki w imporcie. Najwyższy odsetek odnotowano w 2012 i 2013 r. (odpowiednio 1,9% i 2,3%). W kolejnych latach wynosił on około 1,5%.

 

Dane dotyczące turystyki w gospodarce narodowej w latach 2012-2016 pochodzą z publikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. W analizie wykorzystano również informacje pochodzące z rachunku satelitarnego turystyki za rok 2012 oraz 2013 (dostępne na stronie internetowej MSiT).

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×