Wytyczne dla punktów i centrów IT – rekomendacje POT, FIT i GIS

Polska Organizacja Turystyczna i Zarząd Forum Informacji Turystycznej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowały rekomendowane regulaminy pracy w certyfikowanych centrach i punktach informacji turystycznej, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz wytyczne dla ich klientów i turystów.

Nadzwyczajna sytuacja związana z koronawirusem wymaga od podróżujących turystów oraz obsługujących ich pracowników informacji turystycznej zachowania szczególnych środków ostrożności.

REKOMENDOWANY regulamin pracy
w punktach informacji turystycznej,
w związku z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa COVID-19:

Wytyczne dla pracowników punktów informacji turystycznej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do biura obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 2. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane jest minimum 1,5 metra).
 3. Zasłaniać usta i nos maseczką.
 4. Zaleca się stosowanie w miejscach obsługi turysty szyb/pleksy oddzielającej obsługę od turystów.
 5. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce / dezynfekować dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 6. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%)
 7. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 8. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak np. słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, blaty, czy biurka, poręcze krzeseł, klamki okien.
 9. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 10. Pilnować, aby w pomieszczeniu znajdowała się liczba klientów zgodna z aktualnymi przepisami prawa.
 11. Pilnować, aby odwiedzający dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz zasłaniali usta i nos maseczką.
 12. Tradycyjne pokazywanie miejsc na mapie palcem zastąpić wyświetlaniem na ekranach lub za pośrednictwem lasera (zachowanie rekomendowanej odległości).
 13. Zalecane jest zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 14. W zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych – stosowanie się do zaleceń Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny stanowiących załącznik do niniejszych Wytycznych;
 15. Zalecane jest nieużywanie (jeśli to możliwe) klimatyzacji.

Wytyczne dla pracodawców:

 1. Zapewnić środki higieniczne w ilości wystarczającej na bieżące funkcjonowanie.
 2. Zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, albo płyn do dezynfekcji rąk oraz maseczki ochronne.
 3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesić instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
 4. Zapewnić sprzęt i środki oraz monitorować codzienne prace porządkowe,
  ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 5. Podzielić zmiany pracowników w celu zmniejszenia liczby pracowników na miejscu w danym przedziale czasu.
 6. Zmniejszyć liczbę pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 7. Przygotować procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruować pracowników.
 8. Wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 9. Przygotować i umieścić w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 10. Podczas epidemii zaleca się wyłączyć z użytkowania wszelkie urządzenia dotykowe (panele, monitory dotykowe, klawiatury, komputery, itd.). W przypadku udostępniania tego typu urządzenia należy dezynfekować po każdym kliencie (a w przypadku urządzeń zewnętrznych np. urządzenia mobilne, tablety kilka razy dziennie).

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika punktu informacji turystycznej zakażenia koronawirusem.

 1. Pracownik powinien zostać poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji na rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus/ , a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy poinformować pracownika o konieczności pozostania w domu i skorzystania z teleporady medycznej., a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112. 4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

 1. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w punkcie i  zalecenie stosowania się do wytycznych dostępnych na rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym (Masz koronawirusa lub podejrzewasz, że go masz?https://www.gov.pl/web/koronawirus/masz-koronawirusa-lub-podejrzewasz-ze-go-masz).
 2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony klient (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekowanie powierzchni, których mógł dotykać (klamki, poręcze etc.)

 

Załączniki – instrukcje:

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×