Organizacje branżowe

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

IGHP jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej.

Lobbuje na rzecz tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego w tym szczegónie hotelarstwa i gastronomii oraz wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członów. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących sektora hotelarsko - gastronomicznego. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej poprzez opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

Swoje cele osiąga poprzez delegowanie swoich przedstawicieli do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, działających przy organach administracji państwowej oraz Sejmu i Senatu RP, w sprawach działalności gospodarczej, szczególnie branży hotelarsko-gastronomicznej.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego:

 •     Prowadzi działalność promocyjną na rzecz członków
 •     Rekomenduje obiekty hotelowe i firmy z nimi współpracujące
 •     Certyfikuje produkty i usługi dla hotelarstwa i gastronomii
 •     Rekomenduje firmy - dostawców HoReCa
 •     Obejmuje patronatem wszelkie inicjatywy, imprezy, targi promujące rozwój sektora hotelarsko-gastronomicznego
 •     Nawiązuje kontakty z partnerami krajowymi i zagranicznymi
 •     Przeciwdziała nieuczciwej konkurencji w sektorze hotelarsko-gastronomicznym
 •     Poprzez współpracę IGHP z instytucjami unijnymi (np. HOTREC) monitoruje prawo Unii Europejskiej i jego skutki dla branży hotelarskiej i gastronomicznej

1 stycznia 2015 roku Izba stała się członkiem HOTREC - Konfederacji Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskim obszarze ekonomicznym.


Adres:

Mickiewicza 9 m. 4
Miejscowość
Warszawa 01-517, Polska
Telefon
+48 22 251 79 11, +48 503 044 875
E-mail:  ighp@ighp.pl
www.ighp.pl

Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Celem Izby Turystyki RP jest: reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków, budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska biznesu turystycznego, udzielanie wzajemnej pomocy i współpracy w realizacji zadań członków w rozwoju biznesu turystycznego, inicjowanie i organizowanie działań zapewniających warunki rozwoju gospodarki turystycznej, promocji turystycznej, rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju turystyki w regionach, organizowanie współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami turystycznymi, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, inicjowanie i organizowanie platformy współdziałania i debat nad problemami gospodarki turystycznej i jej otoczenia, inicjowanie przedsięwzięć skierowanych na promocję kultury i dziedzictwa narodowego.

Kontakt:

Izba Turystyki RP

ul. Świdnicka 39, 1p. lok.1
Wrocław 50-029

tel 71 34 10 370
biuro@itrp.pl

https://itrp.pl/

OSAT jest jedyną organizacją na ryku turystycznym stworzoną dla agentów, przez agentów! Przeszło 200 członków to liczba, którą możemy się pochwalić i która pozwala nam określać się mianem reprezentacji środowiska agencyjnego w Polsce. Przedstawiciele OSAT reprezentują branżę w Sejmie, są powoływani jako eksperci w Sprawach Sądowych i występują w mediach komentując wydarzenia na Polskim rynku turystycznym.


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych

ul.Dąbrowskiego 7 lok.nr 1
42-200 Częstochowa

https://www.osat.pl/

Polska Federacja Campingu i Caravaningu

Polska Federacja Campingu i Caravaningu jest organizacją pozarządową działającą zgodnie z porządkiem prawnym.  Federacja oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków, na zasadzie organizacji "non profit". Władze PFCC pochodzą z wyboru, a ich kadencja trwa 5 lat. Polska Federacja Campingu i Caravaningu jest organizacją społeczną będącą rzecznikiem rozwoju campingu i organizatorem turystyki campingowej w naszym kraju.

Skupiając zarówno właścicieli bazy jak i turystów kojarzy ich interesy w zakresie kształtowania ruchu turystycznego na campingach.
Federacja realizuje swoje zadania przez współdziałanie z instytucjami i organizacjami w kraju i zagranicą zainteresowanymi rozwojem turystyki campingowej. Federacja inicjuje rozwój sieci campingów, podejmuje działania dla zapewnienia dogodnych warunków powszechnego rozwoju campingów na terenach poza rolniczych jak również przy ośrodkach wypoczynkowych dysponujących terenami na zorganizowanie pola namiotowego. Federacja opiniuje i udziela porad w zakresie modernizacji i budownictwa campingowego, prowadzi społeczną kontrolę nad prawidłową eksploatacją bazy, usprawnieniem eksploatacji bazy, reprezentowaniem wobec władz opinii gestorów.

Celami statutowymi Federacji są:

 • popularyzowanie idei campingu, a w szczególności kształtowanie kultury zachowania na campingach, w kraju i za granicą, przy poszanowaniu środowiska naturalnego,
 • prowadzenie ewidencji, klasyfikacji, rekomendacji i kontroli oraz funkcjonowania i wyposażenia campingów w Polsce,
 • krzewienie idei, wiedzy i kultury wypoczynku oraz zapewnienie poradnictwa w zakresie campingu,
 • ochrona praw i interesów turystów
 • pomoc w budowie i modernizacji campingów oraz inicjowanie rozwoju i modernizacji bazy campingowej i dbałość o podnoszenie poziomu i jakości usług,
 • reklamowa i promocja campingu i turystyki campingowej
 • współpraca z klubami campingowymi,
 • realizacja konkursu "Mister Camping" jako współzawodnictwa między campingami w podnoszeniu jakości usług i standardu wyposażenia,
 • organizowanie zlotów campingowych i caravaningowych, krajowych i międzynarodowych,
 • współpraca z organami państwowymi, organizacjami gospodarczymi i społecznymi w kierunku rozwijania i modernizacji bazy materialnej, pomocy dla klubów campingowych, jak również produkcji sprzętu umożliwiającego uprawianie campingu

 

Dane Kontaktowe:

Polska Federacja Campingu i Caravaningu

ul. Puławska 102 lok. 2

02-620 Warszawa,

tel +48 22 810 60 50
 e-mail: biuro@pfcc.eu   e-mail: miszef@poczta.onet.pl

www.pfcc.eu

 

Polska Izba Hotelarzy

Powołana do działania w lutym 2002 r. Polska Izba Hotelarstwa zmieniła nazwę na Polska Izba Hotelarzy w sierpniu 2020 r. 
Izba zrzesza Hotele i przedsiębiorców działających w branży hotelowej. Celem działania Izby jest ochrona interesów i rozwój branży hotelowej.

Kontakt:

http://www.polskaizbahotelarstwa.pl

Siedziba:
 

Adres do korespondencji:

Oddział PIH w Warszawie

ul. Wilanowska 12
(Powiśle)

00-422 Warszawa

 

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”

Federacja powstała w 1996 roku. Jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszającą stowarzyszenia, do których należą właściciele obiektów turystyki wiejskiej. Jej celem jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz promocji i rozwoju polskiej turystyki obszarów wiejskich. Założenia statutowe są realizowane poprzez ustawiczne szkolenia, wydawnictwa oraz promocje w środkach masowego przekazu. Jednym z głównych zadań Federacji jest kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej – czyli dobrowolnej oceny obiektów turystyki wiejskiej, przeprowadzanej przez licencjonowanych inspektorów. Celem kategoryzacji jest podnoszenie jakości świadczonych usług, przez obiekty turystyki wiejskiej ich rekomendacja i promocja. Poprzez swoje działania Federacja pragnie rozwijać pozytywny wizerunek wypoczynku na wsi i promować wypoczynek na łonie natury.

Dane do korespondencji:

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"

Al. Kasztanowa 2,

24-150 Nałęczów

tel:81 50 14 311

e-mail: federacja@agroturystyka.pl

tel. 81 501 43 11

fax. 81 501 65 95

e-mail: info@agroturystyka.pl

Administrator Ston: www.agroturystyka.pl, www.pftw.pl, www.odpoczywajnawsi.pl

Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, której dwudziestoletnia działalność to okres skutecznych starań o nowy kształt biznesu turystycznego w Polsce. Ma to szczególne znaczenie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Jesteśmy pełnoprawnym członkiem Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA).

Członkostwo w Izbie biur i agencji turystycznych dysponujących największym potencjałem gospodarczym pozwala nie tylko na silny lobbing na rzecz rozwoju przemysłu turystycznego w Polsce, ale przede wszystkim na ochronę interesów branży turystycznej. Sprzyja temu również fakt, że strukturę Izby tworzą Oddziały terenowe w ważnych dla obsługi ruchu turystycznego regionach kraju. Polska Izba Turystyki posiada swoje przedstawicielstwa w: Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie.

Członkami Polskiej Izby Turystyki są najważniejsze i największe: biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, znani przewoźnicy, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele szerokiej reprezentacji branży turystycznej.

Polska Izba Turystyki - Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
email: biuro@pit.org.pl
www.pit.org.pl

Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne

Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne są organizacją pozarządową - stowarzyszeniem z osobowością prawną.

Terenem działania Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem statutowym stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju ośrodków rekreacyjno-sportowych i turystycznych, w szczególności stacji narciarskich i turystycznych oraz reprezentowanie interesów tej branży wobec władz, urzędów i innych organizacji.

Stowarzyszenie zostało założone przez grupę gestorów stacji narciarskich i turystycznych z różnych regionów Polski. Niezależnie od wielkości ośrodka oraz miejsca jego położenia, łączyła nas wspólna idea - chęć i konieczność konsolidacji środowiska, w celu rozwiązywania wspólnych problemów.

Mamy nadzieję, że jako Stowarzyszenie będziemy mogli skuteczniej wpływać na poprawę istniejącego oraz tworzenie nowego prawa - sprzyjającego rozwojowi turystyki narciarskiej.

Chcemy być organizacją wskazującą bariery rozwoju, a jednocześnie podejmującą inicjatywy w celu tworzenia korzystnych warunków inwestowania w ten sektor gospodarki.

Kontakt PSNiT:

ul. Fojkisa 8
41-103 Siemianowice Śląskie

tel 18 542 61 90
fax 18 541 79 57


info@psnit.pl

www.psnit.pl

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM)

Utworzone w 1926 r. (jako trzecie na świecie) jest w Polsce reprezentantem światowego ruchu schronisk młodzieżowych. PTSM to m.in.:

    krajowa i międzynarodowa legitymacja PTSM
    zarejestrowanych 167  polskich schronisk młodzieżowych
    16 629 członków Towarzystwa
    437 kół PTSM (głównie szkolne)
    ponad 50 tzw. „tras typowych PTSM” dla obozów wędrownych
    kursy na uprawnienia turystyczne dla nauczycieli i młodzieży,

Statutową powinnością PTSM jest:

    organizowanie sieci schronisk młodzieżowych
    środowiskowych, wojewódzkich i centralnych imprez turystycznych
    upowszechnianie najtańszej i najbardziej wartościowej wśród młodzieży formy letniego wypoczynku – obozów wędrownych.

http://ptsm.org.pl/

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa

(48-22) 849 81 28
(48-22) 849 83 54

517-420-093

hostellingpol.ptsm@pro.onet.pl

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

PTTK to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zrzesza blisko 70 tysięcy członków. Działają oni w ponad 2,2 tysiącach kół i klubów PTTK. Koła i kluby tworzą Oddziały PTTK – terenowe jednostki Towarzystwa posiadające osobowość prawną. Obecnie w Polsce działa 300 oddziałów PTTK. Bardzo ważnym dorobkiem Towarzystwa są szlaki turystyczne, ich znakowanie i konserwacja. Przez najatrakcyjniejsze tereny w Polsce przebiega prawie 76 tys. kilometrów wyznakowanych przez PTTK szlaków: pieszych nizinnych, górskich, rowerowych, narciarskich, konnych, wodnych i innych.

PTTK jest głównym gestorem bazy turystyki aktywnej w Polsce. Baza Towarzystwa jest dostępna dla wszystkich i obejmuje wiele obiektów turystycznych: hoteli, domów wycieczkowych, schronisk górskich, ośrodków kempingowych, pól namiotowych i innych obiektów hotelarskich, gdzie na turystów czeka tysiące miejsc noclegowych o zróżnicowanym standardzie oraz liczne miejsca w obiektach gastronomicznych.

Kontakt:

Biuro Zarządu Głównego PTTK
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
tel. (centrala) +48 22 826 22 51 - 56;
fax +48 22 826 25 05;
e-mail: poczta@pttk.pl

www.pttk.pl

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

Ogólnopolska organizacja skupiająca gminy o podobnym charakterze i profilu działania, które posiadają na swoim terenie uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej, albo też pretendują do uzyskania statusu uzdrowiska.

Stowarzyszenie udziela licznych konsultacji i wspomaga procesy uzyskania statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej gmin, na terenie których istnieje możliwość utworzenia uzdrowiska.

SGU RP ma przypisane wiele zadań, związanych z reprezentowaniem interesów gmin uzdrowiskowych,  zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak i międzynarodowym.

Jednak najważniejszymi są:

 •     obrona i reprezentowanie interesów gmin uzdrowiskowych,
 •     wspieranie wszelkich działań mających na celu rozwój polskich uzdrowisk,
 •     promocja uzdrowisk w kraju i za granicą.

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

ul. Czarny Potok 27/24
33-380 Krynica-Zdrój
tel. (+48) 18 477 74 50
faks (+48) 18 477 74 51

Kierownik biura: Iwona Drozd
biuro@sgurp.pl
http://sgurp.pl/

Stowarzyszenie Hotele Historyczne w Polsce

Stowarzyszenie zrzesza niezależnych hotelarzy, właścicieli obiektów zabytkowych. Fascynatów, którzy jakże często z determinacją podnieśli je z ruiny i pieczołowicie odrestaurowali. Dziś są ich opiekunami i gospodarzami, zachowując je jako elementy dziedzictwa europejskiej historii i kultury dla przyszłych pokoleń.

Wszystkie hotele to obiekty wpisane do rejestru zabytków, o indywidualnym charakterze, które w swojej działalności koncentrują się na dostarczaniu Gościom niepowtarzalnych doświadczeń i wysokiej jakości usług. Obiekty, w których gościnność to sztuka uprawiana z pasją.

Wszystkie obiekty przyjęły katalog wartości, które podzielają i którymi kierują się w swojej codziennej działalności. Wartości przyświecjące członkom stowarzyszenia:

1. Gościnność spełniana z pasją
2. Przywracanie do życia historycznego dziedzictwa
3. Unikalność obiektu i jego historii
4. Kultura stołu miarą gościnności
5. W kuchni sezonowa i naturalna żywność
6. Zdrowy styl życia w harmonii z naturą
7. Promocja  kultury i sztuki – historyczna rola polskiego dworu
8. Rozwój  lokalnej  społeczności  zwłaszcza dzieci i młodzieży
9. Rzetelność w biznesie i w relacjach z pracownikami
10. Poszanowanie zwierząt i ochrona środowiska

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Hotele Historyczne w Polsce
ul. Rzepichy 8/77
03-246 Warszawa
www.hhpolska.com

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce

Stowarzyszenie jest ogólnopolską platformą współpracy profesjonalistów związanych z przemysłem spotkań. Umacnia ich pozycję zawodową poprzez łączenie doświadczenia i innowacyjności. Stowarzyszenie wyznacza standardy etyczne i zawodowe na rynku spotkań w Polsce.

Cele:

 • Rozwój zawodowy członków, poprzez wymianę doświadczeń i edukację
 • Wytyczanie standardów etycznych i zawodowych, jakościowych
 • Rozwój i umacnianie polskiego rynku spotkań
 • Reprezentowanie branży na rynkach międzynarodowych
 • Integracja branży – aktywne uczestnictwo SKKP w wydarzeniach branżowych oraz organizacja własnych spotkań
 • Reprezentowanie interesów branży w kontaktach z administracja publiczną
 • Pozyskiwanie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach i trendach oraz przekazywanie ich członkom
 • Umacnianie wizerunku stowarzyszenia jako lidera i eksperta przemysłu spotkań

 

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
e-mail: biuro@skkp.org.pl
Pl. Powstańców Warszawy 2 pok A19
00-030 Warszawa
tel. +48 501764399
http://www.skkp.org.pl/

 

Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski

W 1996 roku narodziła się w Polsce idea integracji firm i osób zajmujących się użytkowaniem dla celów turystycznych wszystkich kategorii podziemnych obiektów. W roku 1998 powstało Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski (SPTTP).

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Upowszechnianie informacji oraz walorów turystycznych i krajoznawczych podziemnych tras turystycznych w Polsce.
 2. Działalność mająca na celu właściwe usytuowanie Podziemnych Tras Turystycznych Polski na krajowym i
  zagranicznym rynku usług turystycznych.
 3. Stworzenie jednolitej reprezentacji Podziemnych Tras Turystycznych Polski jako organu konsultacyjnego w pracach
  legislacyjnych.
 4. Wzmocnienie więzi pomiędzy poszczególnymi użytkownikami podziemnych obiektów turystycznych w Polsce i
  zagranicą poprzez:
 • wymianę doświadczeń w zakresie eksploatacji obiektów podziemnych,
 • szkolenie obsługi obiektów,
 • pomoc techniczną i prawną,
 • wzajemną promocję

 

SEKRETARIAT STOWARZYSZENIA PODZIEMNE TRASY TURYSTYCZNE POLSKI

UL. WŁ. BANDURSKIEGO 16/11, 31-515 KRAKÓW

TEL./FAX 12 411-07-21, 12 413-51-91

stowarzyszenie@podziemia.pl

www.podziemia.pl

Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan

Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan  należy do grona najstarszych związków branżowych, skupionych w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Naszą działalność rozpoczęliśmy jesienią 2002 roku.

Biura turystyczne, to dziś wyłącznie firmy prywatne, prywatni pracodawcy. Nasze problemy: zbyt sztywny kodeks pracy, skomplikowany i nadmierny fiskalizm, złe funkcjonowanie instytucji gospodarczych obsługujących biznes, zbyt częste zmiany przepisów – są bliskie problemom innych firm prywatnych. Borykamy się też z branżowymi uciążliwościami: nadmiernie zróżnicowanymi podatkami w obszarach działalności biur podróży, niezrozumiałymi relacjami  podatkowymi hotel-biuro turystyczne, komplikacjami z podatkiem VAT, różnorodnymi interpretacjami przepisów przez organy skarbowe, nieuczciwą konkurencją.

Dalszy rozwój przedsiębiorstw turystycznych wiąże się z rozwojem infrastruktury, dostosowywaniem się do nowych zasad gospodarczo-społecznych, oczekiwań i wymogów klientów, z dobrymi relacjami pracodawca – pracownik. Szukać właściwych rozwiązań jest na pewno łatwiej na forum wspólnej organizacji, powołanej do reprezentowania naszych odrębnych ale i wspólnych dla wszystkich pracodawców, problemów.   

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan

ul. Z Cybulskiego 3

02-727 Warszawa

Kontakt: telefon 696-042-598

e-mail: jratajski@konfederacjalewiatan.pl

https://zptlewiatan.pl/

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×