Badania i analizy

Raport opracowywany jest corocznie na podstawie sprawozdań przekazywanych przez dyrektorów Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT). 

Dla każdego rynku, oprócz opisu aktualnych trendów społeczno- gospodarczych mających wpływ na turystykę, znajdziemy interesujące informacje m.in. na temat zachowań konsumentów związanych z turystyką, ofertą wyjazdów do Polski  i popytem na polskie produkty turystyczne. Sprawozdania dla rynków zawierają również analizy zapytań związanych z Polską, które zgłaszane są do ZOPOT oraz opis wybranych działań promocyjnych realizowanych przez Polskę i kraje konkurencyjne (Czechy, Węgry) w danych krajach. Opisy łączą wyniki badań i analiz uzyskanych z różnych źródeł (polskich i zagranicznych) oraz unikalną wiedzę ekspercką działających na rynkach zagranicznych specjalistów Polskiej Organizacji Turystycznej. 

W raporcie znajdują się dane dotyczące: Austrii, Belgii, Chin, Francji, Hiszpanii i Portugalii, Holandii, Japonii, Niemiec, Rosji, Skandynawii i Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch. 
 

Analiza rynków ZOPOT 2015

Analiza rynków ZOPOT 2016

Analizy rynków ZOPOT 2017:

Analizy rynków emisyjnych, ważnych dla  turystyki przyjazdowej do Polski, są opracowaniami typu desk research (z danych wtórnych, m.in. dane UNWTO, ETC, visitBritain, Instytutu Turystyki i GUS) autorstwa wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów Polskiej Organizacji Turystycznej.

W zakresie analizy  dla każdego z rynków (w zależności od dostępności danych) znajdują się m.in.:
liczba wyjazdów zagranicznych mieszkańców danego kraju (w tym wyjazdy do Polski), wydatki na wyjazdy, regulacje wizowe, Polonia, bezpośrednie połączenia lotnicze z Polską, cele i preferowane sposoby spędzania czasu podczas podroży zagranicznych, najczęściej wykorzystywane rodzaje zakwaterowania podczas podróży zagranicznych (o ile to możliwe – do Europy), profil branży turystycznej (struktura, najwięksi touroperatorzy, touroperatorzy oferujący Europę i Polskę) oraz prognozy i trendy na danym rynku.

W latach 2012- 2015 wykonane zostały analizy dla rynków: 
 

Argentyna

Australia

Austria

Białoruś

Brazylia

Chile

Chorwacja

Estonia

Korea

Litwa

Łotwa

Rosja

Słowacja

Turcja

Ukraina

USA

Węgry

ZEA
 

Raport przedstawia wyniki badań CAWI (Computer Assisted Web Interview) przeprowadzonych latem 2014 roku przez PBS sp z.o.o., na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej.  

Głównym celem badania była segmentacja turystów krajowych. Przy doborze próby do badania zastosowano m.in. kryterium aktywności turystycznej respondentów (udział w minimum 3 wyjazdach turystycznych, obejmujących co najmniej dwie lokalizacje, w tym co najmniej jedna na terenie Polski).
W wywiadach poruszone zostały kwestie: podejmowania decyzji o kierunku i terminie wyjazdów,  sposobach organizacji wypoczynku, wyborze miejsc noclegowych oraz preferowanych formach aktywności podczas podróży. Uczestnicy badania zostali poproszeni również o podzielenie się swoją opinią na temat atrakcyjności Polski oraz ocenę własnej wiedzy na temat oferty turystycznej kraju. 

Na podstawie odpowiedzi respondentów wyróżniono 4 segmenty turystów: 

  • Poszukiwacze relaksu (45%), dla których wyjazdy turystyczne to przede wszystkim okazja do wypoczynku (zwykle biernego), oderwania się od codziennych obowiązków;
  • Rodzinni wczasowicze (25%), którzy wczasy traktują  przede wszystkim jako możliwość spędzenia czasu z rodziną i regeneracji sił;
  • Odkrywcy (19%), w trakcie wyjazdów poszukują nowych, nietuzinkowych, ekscytujących doświadczeń, stawiają na aktywność;
  • Turyści all inclusive (11%), którzy najchętniej wykupują pakiety u touroperatorów.

Szerszy opis segmentów turystów krajowych oraz inne interesujące wyniki badania prezentuje RAPORT 
 

Badania satysfakcji turystów krajowych i zagranicznych realizowane były na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej w latach 2011-2015, w ramach projektu „Promujmy Polskę Razem” (działanie 6.3 POIG „Promocja turystycznych walorów Polski”). 

Celem badania satysfakcji była ocena jakości usług turystycznych według kategorii usług oraz pomiar poziomu zaspokojenia oczekiwań wynikających z wcześniejszych doświadczeń turystów. Realizacja badania odbywała się dwuetapowo. W miesiącach letnich ankieterzy rekrutowali do udziału w badaniu turystów krajowych i zagranicznych prowadząc nabór na terenie całej Polski, w atrakcjach turystycznych i innych miejscach koncentracji ruchu turystycznego. Zadaniem ankieterów, podczas bezpośredniego kontaktu z turystami, było zachęcenie ich do udziału w badaniu i zebranie kilku kluczowych na etapie rekrutacji informacji m.in. terminu zakończenia wyjazdu/pobytu w Polsce i adresu poczty elektronicznej. Kilka dni po powrocie do domu turyści otrzymywali na swój e-mail ankietę podsumowującą cały ich wyjazd/pobyt w Polsce. 

W projekcie monitorowane były m.in.: ogólne  zadowolenie z pobytu w Polsce, gotowość do ponownego przyjazdu do Polski i skłonność do polecenia przyjazdu do naszego kraju (wskaźnik NPS). Analizowano również aspekty mające szczególny wpływ na zadowolenie i chęć rekomendacji wyjazdu turystycznego. Powtarzalny charakter badania umożliwiał śledzenie zmian i tendencji badanych zjawisk rok do roku.

Poziom wskaźników satysfakcji w badaniu, zarówno w przypadku turystów krajowych, jak i zagranicznych, w kolejnych latach był bardzo wysoki. Np. średnia ocena ogólnego zadowolenia turystów utrzymywała się na poziomie 4,2-4,4. Wśród turystów zagranicznych zazwyczaj najbardziej usatysfakcjonowani pobytem w Polsce byli turyści z Niemiec i krajów tzw. starej Unii Europejskiej oraz przyjeżdżający zza wschodniej granicy mieszkańcy Rosji i Ukrainy.
 
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami badań w kolejnych latach. 

2011

2012

2013

2014

2015

Raport „Ekoturystyka w Polsce” prezentuje wyniki badań jakościowych (2 grupy FGI) i ilościowych (pytania w badaniu Omnibus na próbie reprezentatywnej mieszkańców Polski w wieku 15+) przeprowadzonych w grudniu 2015 roku przez Polską Organizację Turystyczną. 

Wyniki analizy potwierdzają, że ekoturystyka w Polsce należy do niszowych form uprawiania turystyki. Niespełna 4% dorosłych Polaków korzystało kiedykolwiek z oferty ekoturystycznej, a 13,1% planuje taki wyjazd w przyszłości. Częściej respondenci wyjeżdżali na wyjazdy agroturystyczne (22%), nierzadko identyfikowane z ekoturystycznymi oraz uprawiali turystykę na obszarach przyrodniczych (obserwacja ptaków, zwierząt, dzikiej przyrody, itp.) – 10,9%. Dla potencjalnych turystów „ekologicznych” najważniejsze w trakcie wyjazdów są: cisza, obcowanie z naturą, czyste powietrze, aktywne zwiedzanie itp. 

Polscy ekoturyści to głównie osoby w wieku 25-59 lat, nieco częściej kobiety niż mężczyźni. Więcej jest w tej grupie mieszkańców największych polskich miast, osób aktywnych zawodowo – pracuje ponad 70% z nich, liczniejsza jest również grupa osób z wykształceniem wyższym. Aż 9 z 10 ekoturystów korzysta z Internetu. 

Szczegółowe wyniki badania znajdują się tutaj

Opracowanie pokazuje stan i zmiany we frekwencji w atrakcjach turystycznych w latach 2011-2015. Dane na temat frekwencji zostały zebrane w ramach badań zainicjowanych przez Polską Organizację Turystyczną, w uznaniu wartości tej informacji dla szacowania wielkości ruchu turystycznego oraz tworzenia nowych i doskonalenia istniejących produktów turystycznych. Wykonawcą badań i autorem opracowania jest dr hab. Zbigniew Kruczek, prof. nadzwyczajny AWF w Krakowie, specjalizujący się m.in. w problematyce atrakcji turystycznych.

Frekwencja w atrakcjach turystycznych została omówiona według 4 podstawowych typów atrakcji: przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego, obiektów tworzonych dla turystki oraz imprez. Raport z badań w polskich atrakcjach turystycznych, oprócz analizy frekwencji w atrakcjach turystycznych różnego typu, zawiera również: definicje i typologie atrakcji, opis metodologiczny badań frekwencji w atrakcjach, wskazania atrakcji o najwyższej frekwencji i atrakcji flagowych według regionów oraz pogłębione opisy ruchu turystycznego w wybranych atrakcjach. 

Raport

Raporty „Obcokrajowcy o Polsce” prezentują wyniki badania ciągłego, realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną za pośrednictwem ankiety umieszczonej na portalu poland.travel od 2013 roku. Ankieta jest dostępna w kilkunastu wersjach językowych, co umożliwia jej wypełnienie przez osoby różnych narodowości. Do końca 2017 roku udział w badaniu wzięło około 2400 respondentów, a najliczniej reprezentowani w próbie byli: Japończycy, Niemcy i Włosi.

Badanie pozwala na bieżące monitorowanie informacji o aktualnym wizerunku Polski. Pytania dotyczą również doświadczeń z podróży do Polski i preferencji w kontekście planów przyjazdu do naszego kraju. 

Rozkłady odpowiedzi z ankiet wypełnianych w kolejnych latach są zbliżone do siebie, nie widać istotnych statystycznie różnic. Polska w opinii obcokrajowców to przede wszystkim kraj z bogatym dziedzictwem, wart poznania. 2/3 respondentów było już kiedykolwiek wcześniej w Polsce i prawie wszyscy okazali się być zadowoleni z pobytu. Większość osób, które wypełniły ankietę wybiera się do Polski w najbliższych latach, planując zobaczyć przede wszystkim polskie miasta i obiekty UNESCO. 
Dane zbierane są i analizowane przez zespół Polskiej Organizacji Turystycznej przy wykorzystaniu platformy PS QUESTIO PRO do prowadzenia badań CAWI (Computer Assisted Web Interview).

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania. 


2015

2016

2017

2018

Raport podsumowuje osiągnięcia branży spotkań i ukazuje jej wkład w rozwój polskiej gospodarki. 

Głównym celem corocznie publikowanych raportów jest możliwie najszerszy opis aktualnej na dany rok sytuacji w branży przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce. Stan przemysłu spotkań i wydarzeń prezentowany jest na podstawie danych uzyskanych z  trzech źródeł: międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń (ICCA i UIA), zebranych przez regionalne convention bureaux (tzw. badanie krajowe) oraz przekazanych przez rekomendowanych przez Polską Organizację Turystyczną organizatorów kongresów i podróży motywacyjnych (PCO i ITC). Raport wydany w 2018 roku prezentuje również rozbudowane „wizytówki miast”, charakteryzujące działania poszczególnych convention bureaux. 

Mimo szerokiego spectrum, dane prezentowane w raportach „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce” nie stanowią wyczerpującego opisu wszystkich wydarzeń, ani też nie są wynikami badań realizowanych na próbach losowych, uprawniających do przekładania rezultatów na całe zjawisko w skali ogólnopolskiej.

Raport opracowuje zespół pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej przy współpracy miejskich i regionalnych convention bureaux. 

Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2018

Przemysł spotkańi wydarzeń w Polsce 2017

Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2016

Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2015

Raport prezentuje wyniki badań na temat turystyki zimowej w Polsce. Badania jakościowe (6 grup FGI z osobami korzystającymi z wyjazdów w celu uprawiania narciarstwa i innych sportów zimowych) i ilościowe (próba 500 internautów oraz reprezentatywna próba 1000 Polaków) realizowane były na początku sezonu zimowego w listopadzie i grudniu 2016 roku. 

W badaniach poruszano głównie kwestie związane z organizacją wyjazdów zimowych: wybór terminu i kierunku (miejsca) wyjazdu, czas trwania, wydatki, zwyczaje i sposób spędzania czasu (nie wszystkie bowiem wyjazdy w sezonie zimowym związane są z uprawieniem sportów zimowych). Sprawdzono również znajomość i ocenę krajowych ośrodków narciarskich, a także porównano jakość świadczonych w nich usług z ofertami zagranicznej konkurencji.

Wyniki badania pokazują, że model podejmowania decyzji o wyjazdach zależy przede wszystkim od sytuacji rodzinnej zawodowej i posiadanych umiejętności w zakresie uprawiania sportów zimowych. Wypoczynek na terenie kraju, w polskich górach wybiera blisko 50 % respondentów, wśród których większość stanowią rodziny z dziećmi. Osoby bardziej zaawanasowane w uprawianiu sportów zimowych częściej wybierają ośrodki zagraniczne (alpejskie). Polscy turyści na ogół uznają atrakcyjność przyrodniczą naszych gór, jednak mają zastrzeżenia co do jakości usług świadczonych przez krajowe ośrodki narciarskie. Za niekwestionowaną przewagę ofert zagranicznych respondenci uznają m.in.: promocyjne rozwiązania przy zakupie karnetów, uniwersalność, skipass ważny na kilka tras w regionie, długie i szerokie trasy zjazdowe. 
 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania 
 

Wskaźnik Użyteczności Turystyki Zagranicznej (WUTZ) był przygotowywany na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej corocznie, począwszy od 2007 roku. Co roku przedmiotem analizy były dane z roku poprzedzającego rok przygotowania opracowania, co oznacza, że we wszystkich edycjach WUTZ (2007-2016) łącznie analizą objęto okres od 2006 do 2015 roku. Autorem koncepcji i szczegółowej metodologii obliczania wskaźnika jest dr Tomasz Dziedzic, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Turystyki, a obecnie pracownik naukowy Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji. 

Wskaźnik Użyteczności Turystyki Zagranicznej WUTZ 2016 obliczany jest dla 40 rynków, które w momencie gdy obliczano go po raz pierwszy, tzn. w 2007 roku, generowały dla Polski najwyższe przychody z przyjazdów. Konstrukcja wskaźnika wymaga, by rynki uwzględnione w WUTZ były niezmienne. Dlatego dane dla Indii, które ze względu na rosnące znaczenie w przyjazdach do Polski zostały dołączone do konstrukcji wskaźnika kilka lat temu, podawane są w osobnej tabeli i nie są wliczane do wskaźnika.
Wskaźnik Użyteczności Turystyki Zagranicznej składa się z załączników w formie tabel i wykresów oraz komentarza tekstowego. 

Szczegółowa informacja o tym jak korzystać z opracowania i raporty z ostatnich lat znajdują się poniżej:
 

Jak korzystać z WUTZ?

2016


2015

2014

2013

 

 

W latach 2009-2015 Polska Organizacja Turystyczna była beneficjentem projektów „Promujmy Polskę razem” i „Lubię Polskę!” realizowanych w ramach działania 6.3 POIG „Promocja turystycznych walorów Polski”. Celem projektów było m.in. zwiększenie rozpoznawalności Polski za granicą jako kraju atrakcyjnego dla turystów, oferującego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości i w konsekwencji - zachęcenie turystów zagranicznych do przyjazdu do Polski.

Z intensyfikacją działań promocyjnych na rynkach zagranicznych: europejskich i azjatyckich, związana była potrzeba prowadzenia badań na tych rynkach – przed kampaniami, by właściwie dostosować je do specyfiki danego rynku oraz po kampaniach – w celu ewaluacji działań promocyjnych. Realizacja badań była więc związana z kalendarzem prowadzenia kampanii na kolejnych rynkach zagranicznych. Zazwyczaj realizowane były zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe, a lista pytań badawczych - oprócz tych związanych  z zauważalnością i oceną działań promocyjnych Polski, obejmowała i inne zagadnienia.

M.in. pytaliśmy mieszkańców danego kraju o skojarzenia z Polską, znajomość miast i atrakcji turystycznych oraz wizerunek Polski i Polaków. W raportach z badań na rynkach kampanii można też znaleźć informacje o zwyczajach związanych z podróżowaniem, w tym o doświadczenia i oceny z wyjazdów do Polski. Niektóre raporty zawierają również dane pozyskane w wywiadach indywidualnych od przedstawicieli lokalnych touroperatorów na temat ofert i zainteresowana podróżami do Polski.
Część prezentowanych w tej sekcji raportów zawiera dane dotyczące kilku krajów, dla których działania promocyjne realizowane były równolegle w tym samym czasie np. Wielka Brytania, Francja i Niemcy czy Chiny, Indie i Japonia - tu czytelnicy znajdą porównania kluczowych wyników w grupach państw objętych badaniem. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań.


Wielka Brytania, Francja, Niemcy  2012

Belgia, Dania, Holandia i Szwecja  2013

Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Dania i Szwecja  2013

Chiny, Indie, Japonia – 2014

Czechy 2014

Hiszpania 2014

Irlandia 2014

Rosja 2014

Ukraina 2014

Włochy 2014
 

Badania „Konkurencyjność cenowa polskich produktów turystycznych w relacji do ofert głównych konkurentów” realizowane były w latach 2009-2016 na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej.
Autorka raportów z tych badań, Pani dr hab. Teresa Skalska, posiada bogaty dorobek naukowy w zakresie m.in. zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski i oddziaływania turystyki na gospodarkę. Uczestniczyła w realizacji badań z zakresu konkurencyjności polskiej gospodarki turystycznej, rachunku satelitarnego turystyki, regionalnych rachunków satelitarnych turystyki, badania cen na rynku turystycznym, ekonomii społecznej itp.

Celem badań konkurencyjności cenowej polskich produktów turystycznych w relacji do ofert głównych konkurentów była analiza sposobu wykorzystania cen jako narzędzia rywalizacji na rynku turystycznym oraz monitorowanie tych zmian w czasie. Badania prowadzone były dla dwóch sezonów: „lato” i „zima” a wybór obszarów produktowych oparto na założeniach „Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020”. Dla każdego z sezonów, ze względu na odmienność oferowanych produktów turystycznych, ustalana była również lista konkurencyjnych w stosunku do Polski obszarów recepcyjnych (czyli krajów na terenie których usługi są świadczone, np. Czechy, Węgry) oraz krajów emisyjnych, czyli miejsc rezydencji turystów zagranicznych (np. Wlk. Brytania, Francja, Niemcy).
Przed rozpoczęciem sezonu i w trakcie jego trwania zbierano dostępne w internecie, na stronach z rozszerzeniami krajów emisyjnych i w narodowych językach, oferty touroperatorów, agentów turystycznych i bezpośrednich usługodawców (dane z minimum 2 000 ofert dla każdego sezonu). Założono, że dla podejmowania decyzji zakupu ważna jest nie tylko sama cena usług turystycznych, ale także użyteczność dla klienta, dlatego też oprócz wartości oferty zapisywano szczegółowo m.in. zakres usług i świadczenia dodatkowe, długość pobytu, moment sprzedaży (z uwzględnieniem ofert first i last minute). We wszystkich dotychczasowych edycjach badania, prowadzonych zarówno latem, jak i zimą, analizowana cena (średnia cena 1 osobonoclegu) przedstawiona została w relacji do jej użyteczności.

Zapraszamy do lektury raportów. 

Lato 2015 i 2016

Lato 2014

Zima 2013/2014

Lato 2012

Zima 2011/2012
 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
×